Informácie o nás

Zhromaždenie vlastníkov lesov v Matiašovciach bolo zvolané na deň 15. 12. 2013 o 13 hod. do kultúrneho domu na ul. Hlavná. Na tento termín vplývali dôvodné skutočnosti:

1. Registrácia spoločenstva podľa nového zákona NR SR č. 97/2013,

2. Príprava projektu pestovnej činnosti na rok 2014 a žiadosť o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ.

Pokiaľ ide o registráciu spoločenstva, nový zákon určuje splniť viac konkrétnych povinností. Predovšetkým je nevyhnutné:

-          zaregistrovať sa na spoločenstvo s právnou subjektivitou (časť urbariátu),

-          prejednať a schváliť „Zmluvu o pozemkovom spoločenstve“ podľa § 5 zákona č. 97/2013,

-          schváliť stanovy spoločenstva,

-          vypracovať zoznam členov spoločenstva s požadovanými údajmi.

Termín registrácie spoločenstva bol stanovený do 28. februára 2014. Spoločenstvá, ktoré sa do tohto termínu nezaregistrujú, resp. nepreregistrujú, budú zrušené. Podmienkou zaregistrovania je schválenie „Zmluvy o spoločenstve“ nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Počet všetkých hlasov Lesopôdohospodárskeho pozemkového spoločenstva je 8844,2. Na zhromaždení dňa 15. 12. 2013 sa zúčastnilo prítomných členov s počtom hlasov 3341,1.

Podľa vyššie uvedeného zákona, zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí ak o tom rozhodne výbor. Výbor LPPS v Matiašovciach na výborovej schôdzi dňa 20. 12. 2013 rozhodol zvolať druhú čiastkovú schôdzu na deň 26. 1. 2014 o 13 hod. do budovy kultúrneho domu. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Tí členovia, ktorí sa nezúčastnili prvej čiastkovej schôdze, sa mohli prezentovať na tejto zvolanej čiastkovej schôdzi.

Zároveň v tomto období bol pripravené projekt pestovnej činnosti na rok 2014 v spojení so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ. Spoločenstvo je zaregistrované v tejto súvislosti na Úrade pre verejné obstarávanie v Bratislave a k tomuto bude vyhlásené výberové konanie.