História

Vznik spoločenstva majiteľov súkromných lesov

V zmysle § 40 zákona č. 187/1994 sa mohli vytvárať spoločenstvá súkromných lesov, ktoré po splnení určitých podkladov mohli požiadať o prinavrátenie lesov do užívania od štátnych lesov.

Dňa 20. 5. 1995 bola zvolaná schôdza majiteľov súkromných lesov v katastri  obce Matiašovce, ktorí mali záujem o  vytvorenie spoločenstva. Na schôdzi  boli vysvetlené spôsoby a formy hospodárenia:

    a/ možnosť dať lesy do podnájmu lesníckej organizácii

    b/ hospodáriť na základe objednávky prác, ktoré by realizovala oprávnená firma

    c/ riešiť hospodárenie v lesoch vlastnými silami a prostriedkami

 

Na tejto schôdzi bol zvolený výbor majiteľov súkromných lesov v tomto zložení:

     Kuchta Andrej - predseda

     Kovalčík Miloslav

     Ing. Furcoň Ján

     Demský Ján

     Bednár Anton

Za členov dozornej rady boli zvolení: Devera Jozef, predseda

                                                     Galica František, člen

                                                     Semančík Jozef, člen

Novozvolený výbor dostal za úlohu pripraviť potrebné doklady pre registráciu „Lesopôdohospodárskeho pozemkového spoločenstva v Matiašovciach“ na Obecnom úrade v Matiašovciach.

Na záver schôdze boli prítomní požiadaní predsedom spoločenstva doručiť výboru doklady o vlastníctve lesa (pozemkoknižné vložky, list vlastníctva alebo iný doklad), ktoré bude výbor potrebovať ku spracuvávaniu podkladov k prevzatiu lesov od príslušných Lesných závodov.

Dňa 5. júla 1995 sa konala následná schôdza, kde sa riešili rôzne otázky ako:

Prevzatie súkromných lesov do užívania od Štátnych lesov v Podolínci. Realizáciu tohto zámeru musel výbor za každého člena spoločenstva vyplniť štatistickú tabuľku (výbor) s nasledovnými údajmi.

Preberanie lesov prebiehalo po častiach: k 21. 9 . 1995 – 207 ha

                                                            k 25. 11. 1995 – 197 ha

                                                            k 11. 4. 1996 – 217 ha

                                                            Spolu 621 ha

Dňa 1. marca 1996 Obvodný úrad v Spišskej Starej Vsi pod č. j.: 1/410/95 vydal „Rozhodnutie o registrácií pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou“ pre LPPS v Matiašovciach v zastúpení predsedom Andrejom Kuchtom na zápis do registra pozemkových spoločenstiev podľa paragrafu 11 zák. č. 181/95 Z. z. vedenom na Obvodnom úrade v Spišskej Starej Vsi. Podmienkou registrácie bolo vypracovanie a schválenie stanov LPPS a zoznamu vlastníkov.

Funkciu OLH vykonával v našom spoločenstve Vasil Kuľanda do 29. 2. 1996. Po ňom túto funkciu prevzal Jozef Trella z Podolinca, ktorý mal pre túto funkciu urobené potrebné skúšky.

 

K zlúčeniu urbariátu so súkromnými lesmi došlo na Valnom zhromaždení dňa 28. 4. 1996, na ktorom bol zvolený výbor: Andrej Kuchta, Miloslav Kovalčík, Ing. Ján Furcoň, Jozef Rušin st., Ján Galovič, Anton Veselovský, Andrej Čarnogurský, Anton Ovšonka st., Jozef Galica.

Dozorná rada pracovala v zložení: František Galica, Jozef Devera, Jozef Semančík, František Bolcarovič, Anton Ovšonka ml.

V roku 1997 p. Jozef Trella vypracoval prvý projekt pestevnej činnosti, ktorý bol predložený na schválenie na Štátnom fonde zveľaďovania lesov v Bratislave. Projekt bol schválený a bola nám poskytnutá dotácia.

Od tohto roku boli projekty na pestovnú činnosť vypracovávane pravidelne v každom hospodárskom roku.

Za toto obdobie až po súčasnosť sa zrekonštruovali resp. obnovili lesné porasty na ploche cca 140 ha.

V roku 1997 sa začalo s zrekonštruovaním lesnej cesty do Rafusky v dĺžke 2700 m.

Úprava sa realizovala po starej ceste. V sporných úsekoch ju premeral a vytýčil Ing. Ján Furcoň. Podľa zákona LPPS uskutočnilo výberové konanie na zhotoviteľa prác. Prihlásili sa STAVEX - M. Michlík - Poprad; LESOSTAV, s.r.o., Poprad; LESOSTAV, s.r.o., Liptovský Hrádok. Víťazom sa stala firma LESOSTAV z Popradu.

Cesta sa budovala v troch etapách:

1. etapa: obec - Kolcúnov potok - rok 1997

2. etapa: Kolcúnov potok - po panely - rok 1998

3. etapa: panely - zvážnica "Rafúska" - rok 2000

Kolaudácia cesty sa uskutočnila 11. 12. 2000.

Nasledovala rekonštrukcia lesnej cesty „Pod Lysce – Trunky“, ktorá prebehla v roku 2005. Zrealizovala sa z nenávratného príspevku od Štátneho fondu zveľaďovania lesa Ministerstva pôdohospodárstva SR vo výške 1 899 665 Sk. Kolaudácia prebehla 28. 4. 2006.